Ekdahls Bergundersökning AB

Vi arbetar både för små och stora företag gällande täktverksamhet:

  • Kartera fram lämpligt bergmaterial för ny täkt
  • Nyetablering av morän-/grus-/sandtäkt
  • Hela eller delar av tillståndsansökningen med MKB, täktplan
  • Provtagningar (innehar spräckkort)
  • Strålningsmätningar
  • Mikroskopering (petrografi)
  • Bestämning av moräntäckets mäktighet/djup ned till bergytan
  • Sprickkarteringar för t.ex. hydrologiska frågeställningar

För täktföretag finns möjligheten att teckna serviceavtal med oss. För mer info klicka här.

Från byggbranschen efterfrågas t.ex. bedömning av jorddjupet, ev. förekomst av ”skrot” i marken eller hur föroreningar sprids/kan spridas, vilket vi gärna hjälper till med.

Företag som prospekterar efter malm kan vi erbjuda geologisk och geofysisk kompetens i samtliga led från förstudier till kartering/mätningar och sammanställning/bearbetning av data.

Vi kan även vara behjälpliga för företag/privatpersoner vid t.ex. geologiska bedömningar, inmätning av rågångar (<1m noggrannhet) eller för att spräcka stenblock i t.ex. åker- eller skogsmark. 

Med ett jordnära synsätt

utför vi geologiska och geofysiska undersökningar

Stor erfarenhet

av olika geologiska miljöer i Sverige. Kartläggning i stor och liten skala.

Välkommen

att kontakta oss för stora och små frågor.